ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ УСП

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ УСП

Співробітники та члени УСП мають право:

— брати участь в усіх заходах УСП;

— брати участь у роботі органів УСП в порядку, визначеному цим Статутом;

— висловлювати свої думки та роботи пропозиції щодо діяльності УСП;

— отримати інформацію щодо поточної регулярної діяльності УСП;

— звертатися за допомогою щодо захисту своїх інтересів;

— припиняти членство в УСП;

— користуватися всілякою допомогою, що здійснюється УСП;

— бути обраним до всіх органів УСП;

— працювати у виконавчих та керівних структурах УСП;

— виносити пропозиції щодо діяльності УСП;

— за рішенням Ради Управління УСП користуватись матеріальною базою УСП для задоволення своїх соціально-побутових потреб.

Співробітники та члени УСП зобов’язані:

— сприяти досягненню мети та завдань УСП;

— виконувати вимоги Статуту УСП;

— надавати реально можливу допомогу УСП у його діяльності;

— узгоджувати власну діяльність з діяльністю УСП;

— вносити пропозиції щодо діяльності УСП;

— брати участь у роботі УСП;

— своєчасно сплачувати членські внески;

— сприяти досягненню мети та завдань УСП.

(витяг зі Статуту «Української Служби Порятунку»)

ГУ УСП АРК

МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА Української Служби Порятунку

                      

МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА Української Служби Порятунку

(витяг зі Статуту Української Служби Порятунку)

Головною метою УСП є сприятливих умов для своїх членів, громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння створенню єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, реалізації ефективної державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки, запровадженню дієвих механізмів демократичного громадського контролю, зосередженню зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародного тероризму, а також задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сферах суспільного життя.

Завданнями УСП є:
• участь у реалізації державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки;

• сприяння розвитку інститутів громадського суспільства й запровадження дієвих механізмів демократичного цивільного контролю над системою національної безпеки;

• сприяння боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародному тероризму;

• участь у вирішенні проблем енергетичної, продовольчої, інформаційної, гуманітарної безпеки;

• участь у забезпечені громадської безпеки та соціально-правового захисту населення;

• участь у забезпечені реалізації державної політики у сфері цідильного захисту;

• сприяння державним органам та установам з питань охорони громадського порядку та державного кордону;

• сприяння у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших стихійних лих;

• упровадження рятувальної справи;

• забезпечення техногенної, екологічної і пожежної безпеки;

• забезпечення безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, створивши при цьому службу порятунку (за аналогом міжнародної служби порятунку «112 / 911»), асістанської служби;

• задовольняння та захист законних інтересів своїх членів кадрового складу, резерву, запасу та військовослужбовців у відставці Збройних Сил України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби, ветеранів Великої вітчизняної війни, визвольних національних війн і військових конфліктів, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців та інших громадян;

• сприяння в прийняті економічно доцільних та ефективних регуляторних активів;

• організація зворотного зв’язку між громадським середовищем та регуляторними органами для оцінки ступеню ефективності державної регуляторної політики;

• підвищенню рівня правової обізнаності членів «УСП» та громадськості;

• відновлення прав членів УСП в разі їх порушення;

• сприяння захисту законних інтересів громадян та їх сімей, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;

• сприяння в отриманні членами УСП, особами з числа військовослужбовців звільнених у запас цивільних професій, їх соціальній адаптації, науковій, освітній, оздоровчій та виробничій діяльності;

• реалізація положень Національної програми правової освіти та Концепції гуманітарного й соціального розвитку;

• сприяння в підготовці та формуванні на базі сил та засобів УСП мобілізаційного резерву для цивільної оборони Міністерства оборони України;

• розробка й реалізація програм правового та соціального захисту населення, надання членам УСП та громадянам практичної, організаційної, методичної, довідково-аналітичної та іншої допомоги;

• здійснення у мережах встановлених чинним законодавством демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;

• сприяння у межах чинного законодавства реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної й пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного кордону;

• сприяння перетворенню об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, вжиття заходів щодо зниження рівня опромінення та створення інших дієвих форм для забезпечення життєдіяльності радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях;

• сприяння здійсненню заходів зі створення безперервного довгострокового функціонування інфраструктури, що забезпечує безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання;

• вивчення потреб членів УСП. Участь у проведенні соціального моніторингу, створення відповідного архіву;

• в мережах чинного законодавства запобігання й ефективна протидія терористичним і екстремістським проявам в України;

• сприяння збору, систематизації та аналітичній обробці, архівації інформації про виникнення надзвичайних ситуацій;

• здійснення громадського нагляду та контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів із питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям, профілактики травматизму невиробничого характеру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах, а також здійснення громадського пожежного нагляду;

• сприяння виконанню дезактиваційних робіт на території радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктів, і додержання вимог правового режиму в зазначених зонах;

• координує діяльність аварійно-рятувальних формувань і служб цивільного захисту, підрозділів державної пожежної охорони, в тому числі тих, що охороняють об’єкти на договірних засадах;

• забезпечення здійснення громадського пожежного нагляду та пожежної охорони населених пунктів і об’єктів, сприяння здійсненню органами виконавчої влади заходів, пов’язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а також діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони;

• сприяння організації та проведення аварійних пошуково-рятувальних робіт з використанням наявних сил та засобів УСП;

• надання допомоги підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ організації усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об’єктах, а також ліквідації забруднення на таких об’єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів із ліквідації впливу нафтопродуктів, шкідливих для навколишнього природного середовища хімічних та радіоактивних речовин;

• аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок виникнення заходів щодо запобігання таким ситуаціям;

• вжиття заходів щодо вдосконалення на основі сучасних технологій та з урахуванням міжнародним стандартів засобів і способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах;

• прогноз разом із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, моделювання таких ситуацій, здійснення районування території у зв’язку з наявністю потенційно небезпечних виробництв, об’єктів та загрози виникнення надзвичайних ситуацій, визначення показників ризику на зазначених об’єктах і територіях;

• прийняття участі у наданні невідкладної допомоги населенню, яке постраждало в наслідок надзвичайної ситуації;

• створення аварійно-рятувальної служби, здійснення керівництва їх діяльністю, контроль за проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, керування роботами, пов’язаними з ліквідацією аварій, катастроф значного масштабу, наслідків природного стихійного лиха;

• прийняття участі у вдосконалені системи прийому сигналів про надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів, на внутрішніх водах, організація цілодобового чергування координаційних центрів і аварійно-рятувальних служб УСП;

• здійснення у мережах чинного законодавства заходів щодо захисту населення і території у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності, приймає участь у проведенні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення анти терористичних операцій, а також проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій під час учинення терористичного акту;

• сприяння функціонуванню та розвитку державної системи гідрометеорологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення;

• прийняття участі у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів для служби цивільного захисту, її органів управління та сил, а також підготовці населення до дій у надзвичайних ситуації;

• проведення навчальних та тренувальних заходів для членів організації (в тому числі за кордоном);

• створення літопису історії і праці, мужності та самовідданості працівників рятувальних, контрольних служб, що беруть чи брали участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, сприянню інформування населення про надзвичайні ситуації, їх наслідки та способи попередження;

• сприяння підвищенню ефективності громадського впливу на державну стратегію попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом УСП в установленому порядку:

• одержує, в порядку встановленому чинним законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

• виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, в тому числі права власності на рухоме і нерухоме майно, земельні ділянки, інтелектуальну власність, тощо;

• взаємодіє та співпрацює з державними установами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, недержавними органами та установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації;

• вносить пропозиції до органів державної влади й управління з питань діяльності УСП;

• у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів;

• відстежує результативність регуляторних актів;

• створює засоби масової інформації, підприємства, установи, організації необхідні для виконання статутних цілей УСП;

• співпрацювати з Радою Національної Безпеки і Оборони України (далі — РНБО), зокрема, у створеному законодавством порядку приймає участь у роботі створених при даній державній установі відповідних структур (в т. ч. громадських, дорадчих, консультативних);

• підтримує прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладає угоди, приймає участь у здійснення заходів, що не суперечить чинному законодавству України;

• організовує та бере участь в проведенні (на громадських засадах) наукових досліджень, конференцій, семінарів, змагань, зборів, та інших заходів з питань діяльності УСП, що не суперечить чинному законодавству України та відповідають статутним завданням. Видає методичні, довідкові, інформаційні та інші друковані матеріали;

• допомагає у створенні сприятливих умов для членів УСП у вирішенні їх соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та інших питань;

• сприяє та надає всебічну допомогу неурядовим організаціям, головна мета яких – надання допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзвичайних ситуацій та надання допомоги хворим громадянам;

• приймає участь у проведенні державних та недержавних незалежних експертиз з різних напрямків стосовно випадків надзвичайних ситуацій з залучення незалежних висококваліфікованих фахівців відповідного профілю;

• вивчає та сприяє використанню досвіду закордонних держав у створенні соціальної, медичної, матеріальної реабілітації громадян, що постраждали в наслідок надзвичайних ситуацій;

• закріплює та розвиває співробітництво із закордонними державними та недержавними організаціями, благодійними фондами, екологічними рухами, тощо;

• представляє й захищає свої законні інтереси і інтереси своїх членів у державних та недержавних органах;

• розповсюджує інформацію і пропанує свої ідеї та цілі;

• сприяє в розробці, придбанні та впровадженні прогресивних технологій;

• проводить організацію та практичні заходи по організації та проведенні навчальних зборів, тренувань, стажування (у т. ч. за кордоном) працівників членів – УСП;

• створює на території України свої відокремленні підрозділи, які діють від імені УСП основі своїх положень або статутів;

• приймає участь у формуванні консультативно-дорадчих органів, які створюються при РНБО;

• налагоджує зв’язки з громадськістю, в тому числі міжнародною з метою взаємодії, обміну інформацією, досвідом, технологіями тощо, а також підтримки мети діяльності та завдань УСП;

• надає науковий та експертний супровід комплексних програм, що стосуються мети діяльності та завдань УСП, мережах чинного законодавства сприяє громадським ініціативам по формуванню внутрішньої й зовнішньої політики держави в даній сфері;

• розробляє рекомендації, скеровані на вдосконалення міжнародно-правової й національної законодавчої бази з проблем міжнародної та національної безпеки та боротьби з міжнародним тероризмом;

• подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України та РНБО пропозиції щодо визначення меж забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій, готує аналітичні матеріали про стан ліквідації її наслідків;

• надає пропозиції до навчальних планів і програм підготовки спеціалістів із поводження з радіоактивними відходами, цивільного захисту та техногенної безпеки, аварійно-рятувальних формувань та служб, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуації;

• виконує інші завдання та має інші права в межах чинного законодавства;

(витяг зі Статуту Української Служби Порятунку)

ГУ УСП АРК

Головне Управління УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ в АР Крим — МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Головне Управління УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ в АР Крим — МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

(витяг з Положення ГУ УСП АР Крим)

 

                            

Основною метою діяльності Організації є створення сприятливих умов для своїх членів, громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння створенню єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, реалізації ефективної державної політики у сфері національної та між-народної безпеки, запровадженню дієвих механізмів демократичного громадсь-кого контролю, зосередженню зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екст-ремізму та міжнародному тероризму, а також задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сфе-рах суспільного життя.

Завданнями Організації, на неприбутковій основі для реалізації своєї мети, є:
• Участь у реалізації ефективної державної політики сфері національ-ної та міжнародної безпеки.
• Сприяння розвитку інститутів громадського суспільства й запрова-дження дієвих механізмів демократичного цивільного контролю над системою на-ціональної безпеки.
• Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності членів Організації.
• Сприяння боротьбі з корупцією, протидії екстремізму та міжнародному тероризму.
• Сприяння розвитку міжнаціональних відношень в інтересах членів Організації, без мети отримання прибутку.
• Участь у вирішенні проблем енергетичної, продовольчої, інформа-ційної, гуманітарної безпеки.
• Участь у забезпечені громадської безпеки та соціально-правового захисту населення.
• Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері цивіль-ного захисту.
• Сприяння державним органам та установам з питань охорони гро-мадського порядку та державного кордону.
• Робота із залученням громадян в Організацію, сприяння вступу в її ряди.
• Сприяння у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та ін-ших стихійних лих.
• Упровадження рятувальної справи.
• Сприяння активній діяльності своїх членів у міжнародних органі-заціях і об’єднаннях.
• Забезпечення техногенної, екологічної і пожежної безпеки.
• Створення інформаційних баз даних для членів Організації.
• Забезпечення безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річ-ному, авіаційному та залізничному транспорті, створивши при цьому службу поря-тунку (за аналогом міжнародної служби порятунку «112/911»), асістанської служ-би.
• Сприяння участі членів Організації у здійсненні загальнодержавних, регіональних і місцевих програмах.
• Задоволення та захист законних інтересів своїх членів кадрового складу, резерву, запасу та військовослужбовців у відставці Збройних Сил України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуа-цій, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби, ветеранів Великої вітчизняної війни, визвольних на-ціональних війн і військових конфліктів, членів їх сімей, а також членів сімей загиб-лих та померлих військовослужбовців та інших громадян.
• Сприяння в прийняті економічно доцільних та ефективних регулятор-них активів.
• Організація зворотного зв’язку між громадськими середовищем та ре-гуляторними органами для оцінки ступеню ефективності державної регуляторної політики.
• Підвищення рівня правової обізнаності Членів Організації. Віднов-лення прав членів Організації у разі їх порушення.
• Сприяння захисту законних інтересів громадян а їх сімей, що постра-ждали внаслідок надзвичайних ситуацій.
• Сприяння в отриманні членами Організації, особами з числа військо-вослужбовців звільнених у запас цивільних професій, їх соціальній адаптації, нау-ковій, освітній, оздоровчій та виробничій діяльності.
• Реалізація положень Національної програми правової освіти та Кон-цепції гуманітарного й соціального розвитку.
• Сприяння в підготовці та формуванні на базі сил, та засобів Органі-зації мобілізаційного резерву для сил цивільної оборони Міністерства оборони України.
• Розробка та реалізація програм правового та соціального захисту на-селення, надання членам Організації практичної, організаційної, методичної, довід-ково-аналітичної ті іншої допомоги.
• Здійснення у межах встановлених чинним законодавством демокра-тичного цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними орга-нами держави.
• Сприяння у межах чинного законодавства реалізації державної полі-тики у сферах цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, пово-дження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастро-фи, рятувальні справи, техногенної та пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілак-тики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльно-сті, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного ко-рдону.
• Сприяння перетворенню об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, вжиття заходів щодо зниження рівня опромінення та створення інших діє-вих форм для забезпечення життєдіяльності радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях.
• Сприяння здійсненню заходів зі створення безперервного довгостро-кового функціонування інфраструктури, що забезпечую безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання.
• Вивчення потреб членів Організації. Участь у проведенні соціального моніторингу, створення відповідного архіву.
• В межах чинного законодавства, сприяння запобіганню та ефективної протидії терористичним і екстремістським проявам.
• Сприяння збору, систематизації та аналітичної обробці, архівації ін-формації про виникнення надзвичайних ситуацій.
• Здійснення громадського нагляду та контролю за додержанням за-конів та інших нормативно-правових актів із питань цивільного захисту та запобі-гання надзвичайним ситуаціям, профілактики травматизму невиробничого харак-теру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах, а також здійснення громадського пожежного нагляду.
• Сприяння виконанню дезактивацій них робіт на території радіоактив-но забруднених у наслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктів, і додер-жання вимог правового режиму в зазначених зонах.
• Координування діяльності аварійно-рятувальних формувань і служб цивільного захисту, підрозділів державної пожежної охорони у тому числі тих, що охороняють об’єкти на договірних засадах.
• Забезпечення здійснення громадського пожежного нагляду та поже-жної охорони населених пунктів і об’єктів, сприяння здійсненню органами виконав-чої влади заходів, пов’язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а та-кож діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони.
• Сприяння організації та проведенню авіаційних пошуково-рятувальних робіт з виконанням наявних сил та засобів Організації.
• Надання допомоги підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварій-но-рятувальних служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об’єктах, а також ліквідації забруднення на таких об’єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів із ліквідації виливу нафтопродуктів, шкідли-вих для навколишнього природного середовища хімічних та радіоактивних речо-вин.
• Аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі вна-слідок виникнення заходів щодо запобігання таким ситуаціям.
• Вживання заходів щодо вдосконалення на основі сучасних технологій та з урахуванням міжнародних стандартів засобів і способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах.
• Прогноз разом із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та орга-нізаціями імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, моделювання таких ситу-ацій, здійснення районування території у зв’язку з наявністю потенційно небезпеч-них виробництв, об’єктів та загрози виникнення надзвичайних ситуацій, визначен-ня показників ризику на зазначених об’єктах і територіях.
• Прийняття участі у наданні невідкладної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації.
• Створення аварійно-рятувальної служби, здійснення керівництва їх діяльністю, контроль за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, керування роботами, пов’язаними з ліквідацією аварій, катастроф значного масштабу, наслідків природного стихійного лиха.
• Прийняття участі у вдосконаленні системи прийому сигналів про надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території Чорного та Азовського мо-рів, на внутрішніх водах, організація цілодобового чергування координаційних центрів і аварійно-рятувальних служб Організації.
• Здійснення в межах чинного законодавства заходів щодо захисту на-селення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терори-стичної діяльності, прийняття участі у проведенні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення антитерористичних операцій, а також проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій під час учинення терористичного акту.
• Сприяння функціонуванню та розвитку державної системи гідромете-орологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення.
• Прийняття участі у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфі-кації кадрів для служби цивільного захисту, її органів управління та сил, а також підготовці населення до дій у надзвичайній ситуації.
• Проведення навчальних та тренувальних заходів для членів Органі-зації (у тому числі за кордоном).
• Створення літопису історії і праці, мужності та самовідданості праців-ників рятувальних, контрольних служб, що беруть чи брали участь у ліквідації нас-лідків надзвичайних ситуацій, сприяння інформуванню населення про надзвичайні ситуації, їх наслідки та способи попередження.
• Сприяння підвищенню ефективності громадського впливу на держа-вну стратегію попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Для виконання завдань Організація, у встановленому законодавст-вом України порядку та без мети одержання прибутку:
• Одержує в порядку встановленому законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформа-цію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань.
• Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, у тому числі право власності на рухоме та нерухоме майно, інтелектуальну власність тощо.
•. Взаємодіє та співпрацює з державними установами, органами ви-конавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними орга-нами, недержавними органами, установами, підприємствами, громадськими ор-ганізаціями.
• Вносить пропозиції до органів державної влади і управління з пи-тань діяльності Організації.
• У випадках передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів.
• Відстежує результати регуляторних актів.
• Засновує засоби масової інформації.
• Створює госпрозрахункові установи і організації із статусом юриди-чної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством.
• Співпрацює з Радою національної безпеки і оборони України, зокре-ма у встановленому законодавством порядку приймає участь у роботі створених при даній державній установі відповідних структур (у т. ч. громадських, дорадчих, консультативних).
• Підтримує прямі міжнародні контракти і зв’язки, укладає угоди, приймає участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України.
• Організує та бере участь в проведенні (на громадських засадах) наукових досліджень, конференцій, семінарів, змагань, зборів, та інших заходів з питань діяльності Організації, що не суперечать чинному законодавству України та відповідають її завданням. Видає методичні, довідкові, інформаційні та інші друковані матеріали.
• Допомагає у створенні сприятливих умов для членів Організації у вирішенні їх соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та інших питань.
• Сприяє та надає всебічну допомогу неурядовим організаціям, голо-вна мета яких — надання допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзви-чайних ситуацій та надання допомоги хворим громадянам.
• Приймає учать у проведенні державних та недержавних незалеж-них експертиз з різних напрямків стосовно випадків надзвичайних ситуацій з за-лученням незалежних висококваліфікованих фахівців відповідного профілю.
• Вивчає та сприяє використанню досвіду закордонних держав у створенні соціальної, медичної, матеріальної реабілітації громадян, що постраж-дали внаслідок надзвичайних ситуацій.
• Закріплює та розвіває співробітництво із закордонними державни-ми та недержавними організаціями, благодійними фондами, екологічними руха-ми, тощо.
• Представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних, громадських органах та інших організаціях.
• Розповсюджує інформацію і пропагандує свої ідеї та мету.
• Сприяє в розробці, придбанні та впровадженні прогресивних тех-нологій.
• Проводить організаційні та практичні заходи по організації та про-веденню навчальних зборів, тренувань, семінарів, конференцій, лекцій, ком-плексних учбових заходів, стажувань (у тому числі за кордоном) для членів Ор-ганізації.
• Приймає участь у формуванні консультативно-дорадчих органів які створюються при Раді національної безпеки і оборони України.
• Налагоджує та зміцнює зв’язки між аналогічними Організаціями, у тому числі іноземними.
• Надає науковий та експертний супровід комплексних програм, що стосуються мети діяльності та завдань Організації, в межах чинного законодавст-ва України сприяє громадським ініціативам по формуванню внутрішньої та зовні-шньої політики держави в даній сфері.
• Розробляє рекомендації, скеровані на вдосконалення міжнародно-правової й національної законодавчої бази з проблем міжнародної та національ-ної безпеки та боротьби з міжнародним тероризмом.
• Надає пропозиції до навчальних планів і програм підготовки спеціа-лістів із поводження з радіоактивними відходами, цивільного захисту та техноген-ної безпеки, аварійно-рятувальних формувань та служб підготовки населення до дій у надзвичайних ситуацій.
• Підтримує розвиток нових перспективних напрямків у сфері прак-тичного забезпечення соціальної та правової захищеності членів Організації, без мети отримання прибутку.
• Сприяє поширенню та впровадженню серед членів Організації по-зитивного закордонного досвіду у сфері діяльності Організації.
• Бере участь у громадсько-політичній діяльності, проводить, у вста-новленому порядку, масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) з метою захисту прав та задоволення спільних інтересів своїх членів.

(витяг з Положення ГУ УСП АР Крим)

ГУ УСП АРК

ФОРМУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ — Головного Управління «Української Служби Порятунку» в АР Крим

У зв’язку з формуванням підрозділів Головного Управління Української Служби Порятунку в Автонімної Республіки Крим та для підвищення оперативної роботи та заходів з питань задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сферах суспільного життя.

Керуючись єдиною та головною метою УСП створення сприятливих умов для своїх членів, громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння створенню єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, реалізації ефективної державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки, запровадженню дієвих механізмів демократичного громадського контролю, зосередженню зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародного тероризму, а також задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сферах суспільного життя.

Створюється структурний підрозділ Головного Управління Української Служби Порятунку в Автонімної Республіки Крим (ГУ УСП АР Крим) у м. Бахчисарай та Бахчисарайському районі, який очолює «тимчасово виконуючий обов’язки» Начальника Управління УСП при ГУ УСП АР Крим: старший лейтенант УСП — Повещенко Ігор Олегович

В зв’язку з цим, на, ст. лейтенанта УСП — Повещенко І. О. покладені, всі права і обов’язки пов’язані з вище вказаною посадою. При повному узгодженні всіх дій в роботі даного підрозділу з керівництвом ГУ УСП в АР Крим.

УСП здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавчих актів України, зокрема, Законів України «Про об’єднання громадян», «Про національну безпеку України», «Про аварійно-рятувальні служби»,»Про демократичний та цивільний контроль над воєнною організацією, державними та правоохоронними органами», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», «Про охорону навколишнього природного середовища» та Статуту «Української Служби Порятунку».

«ГУ УСП в АРК»

Спеціальни номерни знакі УСП

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ

В АР КРИМ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ. УСП

     _________________________________________________________________________________________________________________________________

Вих. №_10200806/АК-01 

Від. «_06_»__жовтня_ 2008 р.

ПОСТАНОВА

 

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ, СПІВРОБІТНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ

«УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ» 

 

Головне Управління Української Служби Порятунку в АР Крим здійснює упереджену видачу спеціальних номерних знаків державного зразка працівникам, співробітникам та членам УСП, які мають власні транспортні засоби (АТЗ, котрі здійснюються працівникам, співробітникам та членам УСП до виконання Статутних завдань).

 

Спеціальни номерни знакі УСП (Української Служби Порятунку)

Для отримання спеціальних номерних знаків державного зразка необхідно надати керівництву Головного Управління УСП у АР Крим слідуючи документи:

Заяву встановленого зразка; 

Копію  громадського паспорту; 

Копію ідентифікаційного коду; 

Копію свідоцтва про реєстрацію АТЗ; 

Копію посвідчення УСП; 

Кошти у визначеній сумі.

 

УВАГА!!!

Спеціальні номерні знаки державного зразка можуть отримати лише працівники, співробітники та члени УСП.

 

 

«в.о.» Начальника Головного

Управління УСП в АР Крим                                                                        І. В. Лебедь

          Полковник УСП 

 

 

Це дуже важливо…

 

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

 

Це дуже важливо… 


 

Головне Управління Української Служби Порятунку та ГУ Української Служби Порятунку в АР Крим звертається до всіх членів організації, а також до усіх небайдужих з проханням про допомогу маленькій дівчинці Скорик Поліні.

Поліна Скорик, 23.08.2008 року народження, потребує термінового лікування.

З 09.03.2009 року Поліна перебувала на лікуванні в гематологічному відділенні Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Після встановлення діагнозу «Гострий лімфобластний лейкоз, про-В варіант» та консультацій з лікарями було виявлено, що для подальшого лікування дівчинки необхідна трансплантація кісткового мозку від донора. Оскільки в закладах охорони здоров’я України такі операції не практикуються, було вирішено продовжити лікування за кордоном.

З 17.03.2009 року дитина перебуває на лікуванні в SHEBA MEDICAL CENTER, м. Тель-Авів, Ізраїль. В результаті проведеної діагностики було підтверджено встановлений раніше діагноз, в якості подальшого лікування було призначено трансплантацію кісткового мозку від донора. Згідно рахунка від 27.04.2009 р., вартість такого лікування складає 172 000,00 (сто сімдесят дві тисячі) доларів США 00 центів. Заходи по трансплантації будуть розпочаті після повної оплати послуг клініки по пошуку донора, аналізу його сумісності з пацієнтом, проведення операції з трансплантації кісткового мозку.

До цього часу оплата лікування Скорик Поліни
(госпіталізація в закордонній клініці, діагностика, курси хіміотерапії і т. д. ) здійснювалось виключно за рахунок батька, а також за рахунок допомоги від небайдужих організацій та громадян. В травні-червні 2009 року Міністерством охорони здоров’я України розглядалось питання про надання фінансування на лікування Скорик Поліни в закордонній клініці за рахунок коштів Державного бюджету України. Було прийнято рішення про виплату суми 155 000 долл. США (вартість операції з трансплантації кісткового мозку, яку немає змоги зробити в Україні), однак до цього часу кошти не виділені.

На даний час я не маю змоги оплатити послуги клініки за поточний курс хіміотерапії, а також за наступну операцію з трансплантації. З 13.07.2009 року через брак коштів лікування моєї доньки було призупинено. В разі, якщо в найкоротші терміни на рахунок клініки не будуть перераховані кошти в сумі 27000 долл. США, лікування відновлено не буде, що може призвести до незворотних негативних наслідків в стані здоров’я Поліни.

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вашої допомоги в наданні матеріальної допомоги від 10 гривень (адже це невеликі кошти і вони не вплинуть суттєво на фінансовий стан кожного). Якщо ми будемо байдужими, ми врятуємо життя маленької Полінки.

Реквізити для зарахування допомоги:

Отримувач: Скорик Геннадій Миколайович
Ідентифікаційний номер: 2828401235
Банк отримувача: ЗАТ «ОТП Банк», Україна, 40011, м. Суми, пр-т Шевченко, 19
МФО 300528
Код ЄДРПОУ 21685166
Рахунок 26206101857969

Призначення платежу: «Допомога на лікування Скорик Поліни»

Документи, що підтверджують викладену інформацію, надаються в додатках до даного листа. Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати за телефоном в Україні — 8 (099) 763 55 71, Скорик Геннадій, а також у співробітника SHEBA MEDICAL CENTER — +9 72544582786, Ортенберг Зоя.

Сподіваємось на Ваше розуміння ситуації та реальну допомогу з Вашого боку!

Начальник ГУ УСП,
Генерал-майорУСП — Диба А. П.

«в. о.»Начальника ГУ УСП в АР Крим
полковник УСП — Лебедь І. В.

«17» липня 2009 року

Телефоны доверия ГАИ Украины

Для звонков с сотовых телефонов: международный телефонный код Украины (+38), затем набирается код области (города).

 
Служба собственной безопасности МВД Украины (044) 291-34-00
Оперативный дежурный МВД Украины (круглосуточно) (044) 291-18-03
Служба собственной безопасности ГУ МВД по Приднепровская ж. д (0562) 330-755
Главное Управление МВД Украины по Приднепровской ж. д дежурная часть (круглосуточно) (0562) 330-743, 330-768
УГАИ МВД Украины (044) 291-16-75
АР Крым (0652) 25-45-97 (круглосуточно)
г. Севастополь (0692) 57-00-00
Винницкая область (0432) 21-34-33
Волынская область (03322) 49-99-95
Днепропетровская область (0562) 41-52-42
Донецкая область (0622) 92-90-82
Житомирская область (0412) 25-85-86
Закарпатская область (03122) 12-5-72
Запорожская область (0612) 39-86-20
Ивано-Франковская область (03422) 22-4-84
Киевская область (044) 245-77-93
г. Киев (044) 211-01-87
Кировоградская область (0522) 23-51-87
Луганская область (0642) 55-93-70
Львовская область (0322) 78-26-10
Николаевская область (0512) 35-05-23
Одесская область (0482) 47-25-85
Полтавская область (05322) 21-6-45
Ровенская область (0362) 26-98-21
Сумская область (0542) 22-10-01
Тернопольская область (03522) 22-86-86
Харьковская область (0572) 12-66-59
Херсонская область (05522) 43-25-36
Хмельницкая область (03822) 22-0-37
Черкасская область (0472) 47-02-02
Черниговская область (04622) 56-2-45

Телефоны подразделений ГАИ Крыма:
Главное управление ГАИ Крыма (0652) —25-45-97 (Симферополь)
Телефоны доверия, КРУГЛОСУТОЧНО! (0652) 25-45-97 (Симферополь), (0692) 57-00-00 (Севастополь)
Симферопольское ГУ (0652) 44-16-35
Ялтинское ГУ (24) 32-01-74, 31-46-16
Керченское ГУ (261) 2-23-32, 2-12-38
Феодосийский ГО (262) 3-51-72, 3-02-14
Евпаторийский ГО (269) 6-01-02, 6-05-57
Алуштинский ГО (260) 3-52-82, 3-04-28
Бахчисарайский РО (254) 4-17-72, 2-69-57
Белогорский РО (259) 9-19-45, 9-15-72
Джанкойский ГРО (264) 3-40-12, 5-14-63
Кировский РО (255) 2-10-51, 2-24-69
Красногвардейский РО (256) 9-4231
Красноперекопский ГРО (265) 2-16-97
Ленинский РО (257) 6-02-34, 6-07-91
Нижнегорский РО (250) 2-28-35, 2-14-54
Первомайский РО (252) 9-20-41, 9-22-88
Раздольненский РО (253) 9-12-45, 9-1056
Сакский ГРО (263) 2-52-32, 2-52-33
Симферопольский РО (0652) 48-59-86
Советский РО (251) 9-15-85, 9-18-00
Судакский ГО (266) 3-20-99, 3-32-14
Черноморский РО (258) 9
-92-94, 9-11-44
Армянский ГО (267) 3-10-40, 3-37-62
Собственный отдел безопасности ДПС (0652) 29-66-92, 29-65-73

«ГУ УСП АРК»

У руках інспектора — «Зелена книга»

Для цього представники цієї громадської організації уже розробили спеціальний проект, який пропонують проаналізувати і впровадити профільним відомствам. За словами керівника програми забезпечення безпеки на дорогах майора Євгена Франчука, каральні заходи, що застосовує ДАІ останнім часом, безумовно, дають свої результати, однак вони тимчасові. «Тому необхідно створити умови, за яких водій відчував би не загрозу, а допомогу з боку інспекторів», — переконаний він.
Запропонована програма спрямована не на боротьбу з наслідками подій, а на ліквідацію їх причин. Проект під назвою «Зелена книга» розробили одразу після звістки про проведення в Україні Євро-2012. Проте, каже голова ради управлінь УСП Павло Диба, через зміну влади до нього повернулися лише зараз.
«Уже до початку проведення Євро-2012 ми повинні підтягнути всі свої служби до європейських стандартів», — переконаний пан Диба. «Проведення у нас футбольного свята такого штибу і могло б стати стимулом для прискорення впровадження реформ у роботі рятувальних служб. За підтримки держави проект може були успішно впроваджений до 2012 року, — додає пан Франчук. — Нинішня система контролю руху на наших дорогах не здатна обслуговувати потік машин, який хлине до нас з-за кордону на час проведення чемпіонату з футболу».
Проект розробляли практики, які мають багаторічний досвід роботи на автошляхах. В основу «Зеленої книги» ліг досвід роботи світових рятувальних служб, адаптований до українських реалій. Приміром, ідеться про створення єдиної служби порятунку на кшталт американської «911». «Плюсом програми є те, що вона не потребує постійного державного фінансування, а лише початкового», — каже майор Франчук і додає, що для повної реалізації своєрідного посібника для інспекторів треба залучити МВС, МНС, Мінтранс та СБУ. Саме на базі цих відомств розробники пропонують створити бригади фахівців для розслідування причин ДТП, в яких загинула людина або тяжко поранено три особи і більше.
В УСП також пропонують удосконалити в законодавстві правила і порядок проведення розслідування, збору інформації та аналізу ДТП, класифікувати умови і причини, що призводять до аварій тощо. Головною ж метою розробники «Зеленої книги» вважають зменшення уполовину кількості загиблих у ДТП до 2012 року.

АВТОНОМНОСТЬ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ…

АВТОНОМНОСТЬ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.

Согласно Декларации прав человека каждый из нас имеет право на жизнь. Если мы сами, для себя и близких, и далее будем игнорировать это право и предоставим свои жизни и благосостояние порочной и неэффективной государственной чиновничьей системе, наше вымирание— это только вопрос времени. Вопрос нашей автономности жизнеобеспечения — это вопрос независимости и самодостаточности каждого из нас, наших семей, нашего социума, если хотите государства Украина, как, в прочем, и любого другого.

Система оказания помощи в случае «мирного времени» нам известна. Это работа медико-санитарных учреждений, правоохранительных органов и подразделений МЧС. Их функционирование даже в «идеальных» с точки зрения условиях зачастую вызывает нарекания в связи с крайней неповоротливостью, невысоким профессионализмом и плохо скрываемым равнодушием. Будут ли и как оперативно действовать эти подразделения в условиях катастроф, когда отсутствие многого (спасателей, средств связи и существования, медикаментов и пр. ), поставит на грань выживания большие группы людей?

Анализ мировых катастроф показывает, что период 1-4 дня является «мертвым периодом» в отношении функционирования экстренных служб и оказания эффективной помощи. То есть люди, которых постигла беда, в течение этого срока лишены крова, воды, еды и элементарной помощи. Также, статистика неумолимо свидетельствует о том, что наибольшие санитарные и безвозвратные потери происходят не в силу самого фактора катастрофы, а в результате неорганизованности и беспомощности оставшихся в живых. Поскольку в данном труде речь идет о медицинской помощи и мероприятиях превентивного характера, попытаюсь изложить свое видение ситуации. Медицинская помощь бывает: 1. Первая медицинская помощь (доврачебная), осуществляемая при необходимости, неквалифицированным человеком, в лучшем случае информированным и располагающим необходимыми средствами дилетантом. Объем этой помощи определяется подготовленностью и обеспеченностью аптечкой. Естественно, о наличие и того и другого требуется позаботиться заранее. Идеальным было бы присутствие в этой ситуации подготовленного парамедика. Сразу замечу, что моя цель и состоит в том, что бы таких подготовленных людей было больше. Люди, освоившие знания и методы оказания медицинской помощи, в обстановке катастроф являются ключевым звеном помощи вообще. Желающих всегда было много, но иллюзия защищенности традиционными службами и отсутствие императива наряду с недостаточностью доступной информации, делало их абсолютно непригодными и беспомощными. Пора расстаться с иллюзиями. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Дай Бог, чтобы эти знания никогда не пригодились бы, хотя, как показывает практика, они востребованы всегда.

2. Первая врачебная помощь как видно из определения оказывается врачом. Ее сроки неопределенны, в силу различных факторов, ее эффективность зависит от правильности и своевременности предыдущего этапа помощи, а также наличием необходимых медикаментов и средств эвакуации. Реальные события ( Спитак, Юнгай) свидетельствуют о том, что врачебная помощь при массовых поступлениях травмированных и заболевших в течение 1-4 суток практически невозможна, а в более поздние сроки она малоэффективна. Таким образом, значение первой медицинской помощи трудно переоценить.

3. Квалифицированная медицинская помощь оказывается в медицинских учреждениях. Ее объем достаточен для большинства доживших до нее. Сроки ее оказания также различны и колеблются в широких пределах.

4. Специализированная помощь оказывается в центральных и профильных клиниках. Еще более отсрочена по времени. Часто имеет дело с осложнениями осложнений.
При неизбежно возникающем в той или иной степени хаосе в регионе катастрофы, последние три вида помощи либо невозможны вообще, либо опаздывают, а, следовательно, правильно каждому из нас на них не рассчитывать, а продумать свою собственную стратегию первой помощи. Сознательный личный выбор и ответственность за него — так я понимаю ставшее оскорбительным понятие эгоизм. Эгоисты в условиях катастроф, как правило, выживают. Безразличные — погибают в числе первых. Поэтому стратегия выживания — это эгоизм. Если вам не нравится слово «эгоизм», замените его словом «личность», «харизма», «пассионарий», «лидер»…. Смысл в том, что в «нашем деле» абсолютно востребованы соответствующие люди с сильной позитивной ЛИЧНОЙ мотивацией. Однако даже самый отъявленный «эгоист» никто, без средств выживания. Упомянутые «кров, вода и еда» являются самыми главными, но оказание медицинской помощи может быть решающим фактором сохранения жизни на всех этапах борьбы за нее. Другим непременным условием выживания является доктрина «Иметь и Уметь». Иметь чем и уметь как оказать помощь себе и близким. Достаточно любить себя и близких своих, от обывателя большего и не требуется, чтобы быть им полезным. Среди умных личностей, подавляющее большинство совестливых и человеколюбивых людей и гуманизм их направлен не только на особей своего прайда, но и на всех нуждающихся в помощи. Это одно из глубинных качеств человеческой души, над которым никто кроме Господа власти не имеет. Эти люди живут с нами рядом, в одном подъезде, на одной улице, в одном районе. Таким человеком является каждый разумный и неравнодушный человек. Полагаю, такое вступление убедит вас в необходимости иметь некоторый минимум знаний и медицинских средств оказания помощи себе, родному, и близким своим. Повторю, медицинские знания не лишние и всегда актуальны. Предполагать, что оказание эффективной помощи только прерогатива человека в белом халате, глупо и непредсказуемо. Не звоните после землетрясения 03, вам никто не ответит. Будьте готовы, если вы были пионером и будьте готовы, даже если вы им не были, решать свои проблемы сами.

Итак, каким должен быть алгоритм оказания минимальной, но эффективной, доврачебной, или первой медицинской помощи ( что по сути является одним и тем же). Во-первых, эта помощь должна быть СВОЕВРЕМЕННА, то есть фактор времени здесь является решающим. Касается ли это травматического, анафилактического или кардиогенного шока — оказывающему помощь это знать не нужно. Если он действует своевременно, его помощь эффективна, если опаздывает …. Этот вариант мы не рассматриваем. Во-вторых, она должна быть КОНКРЕТНА, то есть состоять из простого, понятного и направленного действия. В-третьих, ЭФФЕКТИВНА: — по возможности объем этой помощи должен быть минимален по набору действий и оптимален с точки зрения достигнутого результата.

Из своего более чем 30 летнего опыта в медицине и альпинизме, я пришел к своему видению этих ситуаций. Поэтому в этой статье ни с кем полемизировать не буду. Потенциальным оппонентам могу предложить изложить свое собственное видение проблемы….

. Оказывается экстренные мероприятия можно свести к введению пострадавшему препаратов с одной стороны снимающих боль высокой или средней эффективности (1), с другой мобилизующих собственные защитные механизмы (2). Понимая, что наличие препаратов группы опиатов ( наркотиков) в любой домашней аптечке, запрещено законом, мы должны иметь доступный, эффективный их аналог. Итак:

1. Рекомендую иметь в личной аптечке следующие препараты, снимающие боль:
Дексалгин, Кеторол, Кетонест ( ингибиторы ЦОГ-2). Из собственного опыта, отдал бы предпочтение Дексалгину. Он эффективен даже при очень сильной боли. Для оказания быстрой помощи вам необходимы навыки внутримышечных или подкожных инъекций и соответственно указанные препараты должны быть ампулированными. Советую по минимуму иметь 3 — 4 ампулы каждого из них и 3-4 одноразовых шприца емкостью 2,0 мл. Шприцы большей емкости занимают больше места, а компактность аптечки иногда является очень важным фактором ее наличия в нужный момент.
Таблетированные аналгетики для экстренной помощи не подходят, но если состояние пострадавшего стабильно и он может пить, то можно дополнить инъекции таблетированными препаратами типа Нимесил, 2-4 упаковки ( удобная форма быстро растворимого порошка) или таблеток Дексалгин. Рекомендую иметь минимум два комплекта препаратов и шприцев. Сильная боль и, как следствие, развитие шока является основной причиной смерти в «острый» период, т. е. в ближайшее время после травмы, инфаркта и т. д.

2. Для мобилизации компенсаторных механизмов, в подавляющем большинстве случаев необходим, по возможности, универсальный препарат, одинаково эффективный как, например, при развитии аллергического шока, так и при резком снижении артериального давления в случае травматического шока. Я рекомендую Дексаметазон, — стероидный гормон Ампулированный препарат, для парентерального введения. 2-4 ампулы в аптечке. Каждой ампуле должен соответствовать шприц.
Если помощь оказывает врач, естественно, у него набор медикаментов больше, но цель моего труда максимально эффективная помощь парамедику. Вопросы диагностики и принципов госпитального лечения не являются целью написанного.
Теперь о прочих «терапевтических» средствах, присутствие которых может решить актуальные проблемы:

1. Перевязочный материал: как правило, необходимо иметь несколько бинтов средней ширины. Они могут быть нестерильными. Набор маленьких стерильных салфеток и лейкопластырь. В условиях катастроф перевязочный материал приходится расходовать очень экономно, поэтому лучше сделать экономную наклейку из марли и пластыря, чем наматывать метры бинта на царапину. Целесообразно иметь маленькие ножницы в комплекте бинтов. 2. Для антисептической обработки ран нужно иметь таблетки гидроперита ( растворяя их в воде получаем перекись водорода). Достаточно 10 табл. в герметичной упаковке. Кстати он подойдет для обеззараживания «случайной» воды в случае необходимости из расчета 1 таблетка на 10 л воды, на 1 час. Это актуально в случае если вы не имеете в запасе питьевой воды.
3…Иод в виде 5% спиртовой настойки, лучше всего в запаянных ампулах по1-2 мл.

Другие формы упаковки его чреваты выливанием и приведением в негодность всего содержимого вашей аптечки. Есть еще удобные иодные карандаши для небольших царапин. Полезны современные наборы маленьких пластырей для небольших повреждений.
Целесообразно и обосновано в случае дальнейшего ожидания помощи извне наличие следующих групп препаратов и вспомогательных средств:
1. Антибиотики широкого спектра действия для профилактики септических осложнений. Основным требованием к ним должна быть высокая эффективность в отношении различных патологических бактерий и простейших. Здесь можно рекомендовать, например Сочетание Норфлоксацина и Тинидазола ( Н-флокс Т)
2. Эубиотики для профилактики острых кишечных инфекций ( Линекс, Бифиформ…). Препараты для купирования диареи (Лоперамид)
3. Седативные, облегчающие сон ( Донормил, Сонат).
4. Для детоксикации ( борьбы с отравлениями) необходимо иметь современные абсорбенты, принимаемые через рот. Например Полисорб или Мультисорб.
5. Противоаллергические препараты ( Диазолин, Эриус, Кетотифен)
6. Для санитарной обработки кожи рук и тела — спиртовые гигиенические салфетки в герметичной упаковке.
Главное требование к аптечке — это ее соответствие вашему видению и прогнозированию ситуации. Дополнить список можно исходя из требований лечения и профилактики ваших персональных болезней. Здесь уместны препараты для нормализации сердечной деятельности, в случае ишемической болезни сердца, препараты для купирования приступа, в случае бронхиальной астмы и так далее. В ней, конечно, могут присутствовать и другие полезные вам предметы и лекарства, но сам факт минимальной вашей заинтересованности в данном вопросе, говорит только о вашей человеческой зрелости и здравомыслии. Компоновка всех составляющих такой аптечки также имеет существенное значение. От ее компактности, удобства переноски и пользования часто зависит и ее присутствие. Она должна быть совместима с любой минимальной емкостью багажа, чтобы не возникло желания оставить ее или вовсе не брать. Таким требованиям практически абсолютно удовлетворяет небольшая сумка (например, специально для альпинистов фирмы Deuter, или любой другой), имеющая небольшие габариты и минимальный вес. Конечно, необходимы еще и минимальные медицинские навыки реанимации и вообще оказания первой помощи. Но настоящий очерк этой теме не посвящен. Подготовка такой аптечки много времени не отнимет и поверьте, многократно себя окупит. Ценность любого знания — в возможности его использования.

ГУ УСП в АР Крым

полковник УСП Похвалин И. В.

Апрель 2008.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Реєстр контрагентів (організацій-виконавців наукових еколого-експертних оцінок для потреб держекоекспертизи) Мінприроди України
1 Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Мінприроди України
(УкрНДІЕП)
Коваленко Григорій Дмитрович
директор 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6, Ел. пошта: gricenko@usepw.concom.kharkov.ua director@niiеp.charkov.ua
(057) 702 15 92
2 Український науковий центр екології моря Мінприроди України (УкрНЦЕМ) Лоєва Інеса Дмитрівна
директор,
д. г. н., професор 65009, м. Одеса, Французький бульвар, 89, Ел. пошта: accem@te.net.ua
(048) 63 66 22
ф. 63 67 41
3 ОАО «Український науковий центр технічної екології» (УкрНТЕК) Коновалов Олександр Федорович генеральний директор 83017, м. Донецьк, бульв. Шевченка, 25, ел. пошта office@ukrntec.com
(062) 311 90 77
4 Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
МНС та НАН України (УкрНДГМІ) Осадчий Володимир Іванович
директор, к. г. н.
03028, м. Київ, пр. Науки, 37, Ел. пошта: osad@uhmi.kiev.ua nimos@rembler.ru
(044) 525 12 50
5 Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут з інженерно-технічних і екологічних вишукувань Державного комітету України з будівництва та архітектури (УкрНДІІНТВ)
Харківське державне відділення комплексних досліджень і оцінки впливу на навколишнє середовище
«ХДВ КДІОВНС» Абрамов Ігор Борисович директор
61166, м. Харків, пр. Леніна, 38, оф. 710 E-mail ovos@kharkov.ukrtel.net
(057) 332 02 10
6 Інститут геохімії навколишнього середовища (ІГНС НАН та МНС України)
Національна академія наук України,
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи Соботович Емлен Володимирович директор, академік НАН України, професор 03680, м. Київ-142, пр. Палладіна, 34-а, тел/факс 424 00 60 Ел. пошта: u-risk@naverex.kiev.ua.
7 Київський інститут менеджменту та інформаційних технологій
при Національному авіаційному університеті (КІМІТ)
Міністерство освіти та науки України Байса Дмитро Федорович ректор, д. ф-м. н., професор, чл. —кор. НАНУ 03113, м. Київ-113, вул. Дружківська,8
тел. 443 90 54, 443 27 55,
443 66 61.
Ел. пошта: nsa7@rambler.ru
8 Інститут проблем природокористування та екології ( ІППЕ)
Національної академії наук України Шапар Аркадій Григорович 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, тел.45 30 43, ф. 744 71 92 6, 778 57 97
Ел. пошта: ippesamp@a-teleport.comippe-main@narayan.dp.ua
9 Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотехнології» Бухарєв Сергій Володимирович
директор, канд. геол. —мін. наук 03039, м. Київ, пр. Голосіївський, буд. 6, тел/факс 525 06 39. Юр. адреса: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна,9
Ел. пошта: bukharev@yahoo.com

10 Північно-Східний науковий центр (ПСНЦ)
Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України Семиноженко Володимир Петрович
голова, академік НАН України 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, буд. 8, тел. (057) 706 30 42, факс (057) 706 30 49
Ел. пошта: it11286@online.kharkov.ua
11 Донецький науковий центр (ДНЦ)
Національної академії наук України, Міністерства освіти і науки України Коновалов Олександр Федорович
директор, к. фіз. —мат. наук 83114, м. Донецьк, вул. Люксембург, 4
(0622) 55 04 98, 55 79 35
Ел пошта: dsc@matrix-hom.net
12 Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання,
водовідведення та охорони навколишнього природного середовища
«УкрВОДГЕО»
Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства Размєтаєв Сергій Володимирович
директор, к. ю. н., доцент 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 6
тел./ф.706 40 63
Ел пошта: uwodgeo@rambler.ru
13 Український державний інститут скла (УкрДІС)
Міністерства промислової політики України Борулько Віктор Іванович
директор, к. т. н. 85104, м. Костянтинівна Донецької обл., вул. Шмідта, 20 а, а/с 176,
тел./ф. (06272) 2 08 48, 4 15 48
Ел пошта: usgri@kcn.1ua.net
14 Придніпровське відділення Міжнародної Академії наук екології, безпеки людини і природи Гончаревський Костянтин Васильович
керівник, к. т. н. 18028, м. Черкаси,
вул. Енгельса, 16/2, оф. 20 тел./ф. (0472) 64 08 91
ekovon@vnet.com.ua
15 Мале колективне підприємство «Фірма «САГАЛ»
Міжнародна асоціація «SOS-Чорнобиль» Василенко Олег Ярославович
виконавчий директор 02225, м. Київ, вул. Бальзака, 26-а оф.156, Ел. пошта: sagal@zeos.net
(044) 534 47 08,
(039) 491 70 92
16 Товариство з обмеженою відповідальністю «Екотон» (ТОВ Екотон») Гроня Людмила Іванівна
директор 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, 7, к.13, тел/факс 8 (044) 279 85 14
Ел. пошта: soluha.rambler.ru
17 Товариство з обмеженою відповідальністю «Енвітек» Михайловський Віктор Леонідович
генеральний директор, к. т. н 03680, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51,
(044) 249 86 13 Ел. пошта: envitek@envitek.com.ua
18 Акціонерне товариство відкритого типу «Ефект» Роєнко Юрій Борисович
голова 65085, м. Одеса, Тираспільське шосе, 19
(048) 721 6992,
(0482) 302 728, 302 405
effekt@odessa.net
19 Всеукраїнська громадська організація «Українська служба порятунку» Диба Павло Петрович 01103, м. Київ, вул. Дружби Народів, 10
(044) 522 8061, 529 5226
usp111971@rambler.ru
20 Проблемний інститут проектування ефективних теплоенергетичних установок Академії будівництва України «Академтеплоенергопроект» Хоренженко
Юрій Васильович
директор, академік Академії Будівництва України 01030, м. Київ,
вул. Коцюбинського, 1
(044) 331 1270, 454 9918,
atep@cdmaua.com
21 Одеський державний екологічний університет Степаненко Сергій Миколайович 65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, (0482) 63 62 09, 42 77 67
synop@ogmi.farlep.odessa.ua

22 Харківський науково-дослідний відділ екологічно безпечного природокористування Ради по вивченню продуктивних сил України Національної Академії наук України Василенко Валерій Петрович, нач. відділу, к. т. н., доцент
Дмитрієва Олена Олексіївна, заст. нач. відділу, к. т. н. м. Харків, вул. Космічна, 22; (050) 325-33-30
hndebp@rumbler.ru
(050) 325-33-27
dmitrieva@vk.kharkov.ua

23 Державний госпрозрахунковий науково-технічний центр локального прогнозування і дослідження родовищ благородних і рідкісних металів НАН України Анциферов Андрій Вадимович
директор, д. г-м. наук
Кошляков Олексій Євгенович, с. н. с. МСП, 03680, Київ-142,
пр. Палладіна, 34
424 15 70, т/ф 424 12 70
(067) 713 95 78 kosh@univ.kiev.ua
24 МПП Науково виробнича фірма «ЕКОМАК» Макаров Олег Абрамович
генеральний директор
д. х. н. 03194, м. Київ, пр. 50-річчя Жовтня, 9
т/ф (044) 276 25 31, 5316500
ekomak@i.com.ua