Головне Управління УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ в АР Крим — МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Головне Управління УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ в АР Крим — МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

(витяг з Положення ГУ УСП АР Крим)

 

                            

Основною метою діяльності Організації є створення сприятливих умов для своїх членів, громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння створенню єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, реалізації ефективної державної політики у сфері національної та між-народної безпеки, запровадженню дієвих механізмів демократичного громадсь-кого контролю, зосередженню зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екст-ремізму та міжнародному тероризму, а також задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сфе-рах суспільного життя.

Завданнями Організації, на неприбутковій основі для реалізації своєї мети, є:
• Участь у реалізації ефективної державної політики сфері національ-ної та міжнародної безпеки.
• Сприяння розвитку інститутів громадського суспільства й запрова-дження дієвих механізмів демократичного цивільного контролю над системою на-ціональної безпеки.
• Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності членів Організації.
• Сприяння боротьбі з корупцією, протидії екстремізму та міжнародному тероризму.
• Сприяння розвитку міжнаціональних відношень в інтересах членів Організації, без мети отримання прибутку.
• Участь у вирішенні проблем енергетичної, продовольчої, інформа-ційної, гуманітарної безпеки.
• Участь у забезпечені громадської безпеки та соціально-правового захисту населення.
• Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері цивіль-ного захисту.
• Сприяння державним органам та установам з питань охорони гро-мадського порядку та державного кордону.
• Робота із залученням громадян в Організацію, сприяння вступу в її ряди.
• Сприяння у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та ін-ших стихійних лих.
• Упровадження рятувальної справи.
• Сприяння активній діяльності своїх членів у міжнародних органі-заціях і об’єднаннях.
• Забезпечення техногенної, екологічної і пожежної безпеки.
• Створення інформаційних баз даних для членів Організації.
• Забезпечення безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річ-ному, авіаційному та залізничному транспорті, створивши при цьому службу поря-тунку (за аналогом міжнародної служби порятунку «112/911»), асістанської служ-би.
• Сприяння участі членів Організації у здійсненні загальнодержавних, регіональних і місцевих програмах.
• Задоволення та захист законних інтересів своїх членів кадрового складу, резерву, запасу та військовослужбовців у відставці Збройних Сил України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби Безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуа-цій, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби, ветеранів Великої вітчизняної війни, визвольних на-ціональних війн і військових конфліктів, членів їх сімей, а також членів сімей загиб-лих та померлих військовослужбовців та інших громадян.
• Сприяння в прийняті економічно доцільних та ефективних регулятор-них активів.
• Організація зворотного зв’язку між громадськими середовищем та ре-гуляторними органами для оцінки ступеню ефективності державної регуляторної політики.
• Підвищення рівня правової обізнаності Членів Організації. Віднов-лення прав членів Організації у разі їх порушення.
• Сприяння захисту законних інтересів громадян а їх сімей, що постра-ждали внаслідок надзвичайних ситуацій.
• Сприяння в отриманні членами Організації, особами з числа військо-вослужбовців звільнених у запас цивільних професій, їх соціальній адаптації, нау-ковій, освітній, оздоровчій та виробничій діяльності.
• Реалізація положень Національної програми правової освіти та Кон-цепції гуманітарного й соціального розвитку.
• Сприяння в підготовці та формуванні на базі сил, та засобів Органі-зації мобілізаційного резерву для сил цивільної оборони Міністерства оборони України.
• Розробка та реалізація програм правового та соціального захисту на-селення, надання членам Організації практичної, організаційної, методичної, довід-ково-аналітичної ті іншої допомоги.
• Здійснення у межах встановлених чинним законодавством демокра-тичного цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними орга-нами держави.
• Сприяння у межах чинного законодавства реалізації державної полі-тики у сферах цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, пово-дження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастро-фи, рятувальні справи, техногенної та пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілак-тики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльно-сті, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного ко-рдону.
• Сприяння перетворенню об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему, вжиття заходів щодо зниження рівня опромінення та створення інших діє-вих форм для забезпечення життєдіяльності радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях.
• Сприяння здійсненню заходів зі створення безперервного довгостро-кового функціонування інфраструктури, що забезпечую безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання.
• Вивчення потреб членів Організації. Участь у проведенні соціального моніторингу, створення відповідного архіву.
• В межах чинного законодавства, сприяння запобіганню та ефективної протидії терористичним і екстремістським проявам.
• Сприяння збору, систематизації та аналітичної обробці, архівації ін-формації про виникнення надзвичайних ситуацій.
• Здійснення громадського нагляду та контролю за додержанням за-конів та інших нормативно-правових актів із питань цивільного захисту та запобі-гання надзвичайним ситуаціям, профілактики травматизму невиробничого харак-теру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах, а також здійснення громадського пожежного нагляду.
• Сприяння виконанню дезактивацій них робіт на території радіоактив-но забруднених у наслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктів, і додер-жання вимог правового режиму в зазначених зонах.
• Координування діяльності аварійно-рятувальних формувань і служб цивільного захисту, підрозділів державної пожежної охорони у тому числі тих, що охороняють об’єкти на договірних засадах.
• Забезпечення здійснення громадського пожежного нагляду та поже-жної охорони населених пунктів і об’єктів, сприяння здійсненню органами виконав-чої влади заходів, пов’язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а та-кож діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони.
• Сприяння організації та проведенню авіаційних пошуково-рятувальних робіт з виконанням наявних сил та засобів Організації.
• Надання допомоги підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварій-но-рятувальних служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, підпри-ємств, установ, організацій усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об’єктах, а також ліквідації забруднення на таких об’єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів із ліквідації виливу нафтопродуктів, шкідли-вих для навколишнього природного середовища хімічних та радіоактивних речо-вин.
• Аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі вна-слідок виникнення заходів щодо запобігання таким ситуаціям.
• Вживання заходів щодо вдосконалення на основі сучасних технологій та з урахуванням міжнародних стандартів засобів і способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах.
• Прогноз разом із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та орга-нізаціями імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, моделювання таких ситу-ацій, здійснення районування території у зв’язку з наявністю потенційно небезпеч-них виробництв, об’єктів та загрози виникнення надзвичайних ситуацій, визначен-ня показників ризику на зазначених об’єктах і територіях.
• Прийняття участі у наданні невідкладної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації.
• Створення аварійно-рятувальної служби, здійснення керівництва їх діяльністю, контроль за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, керування роботами, пов’язаними з ліквідацією аварій, катастроф значного масштабу, наслідків природного стихійного лиха.
• Прийняття участі у вдосконаленні системи прийому сигналів про надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території Чорного та Азовського мо-рів, на внутрішніх водах, організація цілодобового чергування координаційних центрів і аварійно-рятувальних служб Організації.
• Здійснення в межах чинного законодавства заходів щодо захисту на-селення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терори-стичної діяльності, прийняття участі у проведенні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення антитерористичних операцій, а також проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій під час учинення терористичного акту.
• Сприяння функціонуванню та розвитку державної системи гідромете-орологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення.
• Прийняття участі у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфі-кації кадрів для служби цивільного захисту, її органів управління та сил, а також підготовці населення до дій у надзвичайній ситуації.
• Проведення навчальних та тренувальних заходів для членів Органі-зації (у тому числі за кордоном).
• Створення літопису історії і праці, мужності та самовідданості праців-ників рятувальних, контрольних служб, що беруть чи брали участь у ліквідації нас-лідків надзвичайних ситуацій, сприяння інформуванню населення про надзвичайні ситуації, їх наслідки та способи попередження.
• Сприяння підвищенню ефективності громадського впливу на держа-вну стратегію попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Для виконання завдань Організація, у встановленому законодавст-вом України порядку та без мети одержання прибутку:
• Одержує в порядку встановленому законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформа-цію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань.
• Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права, у тому числі право власності на рухоме та нерухоме майно, інтелектуальну власність тощо.
•. Взаємодіє та співпрацює з державними установами, органами ви-конавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними орга-нами, недержавними органами, установами, підприємствами, громадськими ор-ганізаціями.
• Вносить пропозиції до органів державної влади і управління з пи-тань діяльності Організації.
• У випадках передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів регуляторних актів.
• Відстежує результати регуляторних актів.
• Засновує засоби масової інформації.
• Створює госпрозрахункові установи і організації із статусом юриди-чної особи, засновує підприємства в порядку, встановленому законодавством.
• Співпрацює з Радою національної безпеки і оборони України, зокре-ма у встановленому законодавством порядку приймає участь у роботі створених при даній державній установі відповідних структур (у т. ч. громадських, дорадчих, консультативних).
• Підтримує прямі міжнародні контракти і зв’язки, укладає угоди, приймає участь у здійсненні заходів, що не суперечать чинному законодавству України.
• Організує та бере участь в проведенні (на громадських засадах) наукових досліджень, конференцій, семінарів, змагань, зборів, та інших заходів з питань діяльності Організації, що не суперечать чинному законодавству України та відповідають її завданням. Видає методичні, довідкові, інформаційні та інші друковані матеріали.
• Допомагає у створенні сприятливих умов для членів Організації у вирішенні їх соціально-побутових, медичних, правових, матеріальних та інших питань.
• Сприяє та надає всебічну допомогу неурядовим організаціям, голо-вна мета яких — надання допомоги громадянам, що потерпіли внаслідок надзви-чайних ситуацій та надання допомоги хворим громадянам.
• Приймає учать у проведенні державних та недержавних незалеж-них експертиз з різних напрямків стосовно випадків надзвичайних ситуацій з за-лученням незалежних висококваліфікованих фахівців відповідного профілю.
• Вивчає та сприяє використанню досвіду закордонних держав у створенні соціальної, медичної, матеріальної реабілітації громадян, що постраж-дали внаслідок надзвичайних ситуацій.
• Закріплює та розвіває співробітництво із закордонними державни-ми та недержавними організаціями, благодійними фондами, екологічними руха-ми, тощо.
• Представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних, громадських органах та інших організаціях.
• Розповсюджує інформацію і пропагандує свої ідеї та мету.
• Сприяє в розробці, придбанні та впровадженні прогресивних тех-нологій.
• Проводить організаційні та практичні заходи по організації та про-веденню навчальних зборів, тренувань, семінарів, конференцій, лекцій, ком-плексних учбових заходів, стажувань (у тому числі за кордоном) для членів Ор-ганізації.
• Приймає участь у формуванні консультативно-дорадчих органів які створюються при Раді національної безпеки і оборони України.
• Налагоджує та зміцнює зв’язки між аналогічними Організаціями, у тому числі іноземними.
• Надає науковий та експертний супровід комплексних програм, що стосуються мети діяльності та завдань Організації, в межах чинного законодавст-ва України сприяє громадським ініціативам по формуванню внутрішньої та зовні-шньої політики держави в даній сфері.
• Розробляє рекомендації, скеровані на вдосконалення міжнародно-правової й національної законодавчої бази з проблем міжнародної та національ-ної безпеки та боротьби з міжнародним тероризмом.
• Надає пропозиції до навчальних планів і програм підготовки спеціа-лістів із поводження з радіоактивними відходами, цивільного захисту та техноген-ної безпеки, аварійно-рятувальних формувань та служб підготовки населення до дій у надзвичайних ситуацій.
• Підтримує розвиток нових перспективних напрямків у сфері прак-тичного забезпечення соціальної та правової захищеності членів Організації, без мети отримання прибутку.
• Сприяє поширенню та впровадженню серед членів Організації по-зитивного закордонного досвіду у сфері діяльності Організації.
• Бере участь у громадсько-політичній діяльності, проводить, у вста-новленому порядку, масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) з метою захисту прав та задоволення спільних інтересів своїх членів.

(витяг з Положення ГУ УСП АР Крим)

ГУ УСП АРК

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Спеціальни номерни знакі УСП

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ

В АР КРИМ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ. УСП

     _________________________________________________________________________________________________________________________________

Вих. №_10200806/АК-01 

Від. «_06_»__жовтня_ 2008 р.

ПОСТАНОВА

 

ДО УВАГИ ПРАЦІВНИКІВ, СПІВРОБІТНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ

«УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ» 

 

Головне Управління Української Служби Порятунку в АР Крим здійснює упереджену видачу спеціальних номерних знаків державного зразка працівникам, співробітникам та членам УСП, які мають власні транспортні засоби (АТЗ, котрі здійснюються працівникам, співробітникам та членам УСП до виконання Статутних завдань).

 

Спеціальни номерни знакі УСП (Української Служби Порятунку)

Для отримання спеціальних номерних знаків державного зразка необхідно надати керівництву Головного Управління УСП у АР Крим слідуючи документи:

Заяву встановленого зразка; 

Копію  громадського паспорту; 

Копію ідентифікаційного коду; 

Копію свідоцтва про реєстрацію АТЗ; 

Копію посвідчення УСП; 

Кошти у визначеній сумі.

 

УВАГА!!!

Спеціальні номерні знаки державного зразка можуть отримати лише працівники, співробітники та члени УСП.

 

 

«в.о.» Начальника Головного

Управління УСП в АР Крим                                                                        І. В. Лебедь

          Полковник УСП 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Головне Управління УСП в АР Крим

  Головне Управління Української Служби Порятунку в АР Крим

Головне Управління

Української Служби Порятунку

в АР Крим 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЇ, ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

Головною метою організації є: співробітництво та сприяння держаним органам у створенні єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, реалізація ефективної державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки, запровадження дієвих механізмів демократичного громадського контролю, зосередження зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародного тероризму, задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сферах суспільного життя.  

Українська Служба Порятунку (УСП) є всеукраїнська організація, діяльність якої формується на демократичних засадах , спрямованих на подальший розвиток демократичних процесів в Україні, наповнення їх реальним змістом у контексті формування якісно нової культури взаємодії державної влади і суспільства.

УСП здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законодавчих актів України, зокрема, Законів України «Про об’єднання громадян», «Про національну безпеку України», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про демократичний та цивільний контроль над воєнною організацією, та правоохоронними органами держави», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», «Про охорону навколишнього природного середовища» та цього Статуту

 

 Докладніше…

 МЕТА, ЗАВДАННЯ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА Української Служби Порятунку   >>>>>

 Головне Управління УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ в АР Крим — МЕТА ТА ЗАВДАННЯ   >>>>>

Контакты, Керівництво ГУ УСП в АР Крим Контакти, Керівництво ГУ УСП АРК(tel., email, сайти — ГУ УСП в АР Крим)

Головне Управління УСП в АР Крим: 5 комментариев

  1. УСП на мою думку сама порядна організація, яка створена рятувати нашу країну. Багато цікавого взнав після спілкування з командуванням УСП в АР Крим. Велике майбутнє в країни коли на захисті безпеки життєдіяльності населення України стоять такі специ як в УСП.

  2. Шановний Ігоре Володимирович! Величезне спасибі Вам за те, що Ви розмістили інформацію про Вінницьке обласне Управління УСП. Дуже вдячний Вам за надану увагу.
    З повагою генерал-майор УСП Вівсик Аркадій Іванович

Обсуждение закрыто.